11 บาปที่ทำให้ ชีวิตตกต่ำ

0
2725

บาป เป็นกรร มที่ทำให้ชีวิตตกต่ำ เป็นอุปสรรคที่ขวางทุกความสำเร็จ หยุดทุกบาปได้ ชีวิตดีขึ้น

บาป ต้องประกอบด้วยเจตนาและไม่เจตนา ซึ่งไม่ว่าจะเป็นแบบไหน แน่นอนว่าสิ่งที่เกิດขึ้น ย่อมต้องไม่ดี

การเกิດบาปเป็นไปได้ 3 ทางด้วยกัน คือ ทางกาย วาจา และใจ

ในทางธรรมมีการกล่าวถึง บาป 11 อย่าง ที่เราอาจเผลอทำ เพราะไม่รู้ นั้นมีอยู่ว่า

บาปที่ 1 การคบคนพาล ไม่คบบัณฑิต

บาปที่ 2 การเป็นผู้เกียจคร้านไม่เอาการเอางานไม่ขยันทำมาหากิน

บาปที่ 3 การเป็นผู้ไม่กตัญญูรู้คุณต่อบุพการี

บาปที่ 4 การชอบโกหกไม่รั กษ าคำพูด

บาปที่ 5 ความตระหนี่ถี่เหนียวและเห็นแก่ตัว

บาปที่ 6 ความแข็งกระด้างไม่อ่อนน้อมถ่อมตน

บาปที่ 7 การมัวเมาในอบายมุข

บาปที่ 8 การไม่ยินดีสันโดษในคู่ครองของตนเอง

บาปที่ 9 การไม่รู้จักปล่อยวางในกามารมณ์และไม่รู้จักยินดีในพรหมจรรย์

บาปที่ 10 ยกย่องให้เกียรติคนเล วให้มีอำนาจเหนือตนเอง

บาปที่ 11 การไม่รู้จักอยู่กับปัจจุบันและความเป็นจริงของชีวิต

หนทางแห่งความเสื่оม 11 ประการนี้ พระพุทธองค์ท่านเน้นย้ำว่า เป็นทางเสื่оมสุดที่มนุษย์ควรหลีกเลี่ยงที่สุด

บางครั้งเราอาจเผอเรอกระทำไป แต่ก็จะปิดทางเจริญทั้งปวงอยู่ดี ดึงชีวิตตกต่ำอย่างที่สุด ปิดทุกทางบุญ

หากละบาปทั้ง 11 ประการนี้ได้ ย่อมเปิดทางบุญขึ้น เกิດบุญใหญ่ เปิดทางเจริญให้แก่ชีวิตต่อไป

ขอบุญรั กษ า

ขอบคุณแหล่งที่มา ธ.ธรรมรักษ์

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here